Algemene voorwaarden

GTC

Algemene bedrijfs- en contractvoorwaarden
Fairfleet GmbH & Co KG
Robert-Bosch-Str. 15
D-42489 Wülfrath

Algemene informatie:

De contractuele basis voor alle juridische transacties met Fairfleet GmbH & Co KG (hierna Fairfleet genoemd) zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden. De op dat moment geldige prijslijst is van toepassing, met de publicatie waarvan alle andere hun geldigheid verliezen. Ons aanbod is uitsluitend gericht op bedrijven, overheden, bedrijven, overheidsinstanties, freelancers en zelfstandigen in het kader van hun commerciële activiteiten. Door een bestelling te plaatsen, verzekert de klant dat hij een ondernemer is in de zin van § 14 BGB.

Alle prijzen zijn inclusief wettelijke BTW, franco magazijn Wülfrath, tenzij anders aangegeven. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen als gevolg van stijgingen in materiaalprijzen en lonen. Prijswijzigingen hoeven niet te worden gemeld. De plaats van nakoming voor goederen en betaling is de respectieve statutaire zetel van ons bedrijf. De bevoegde rechtbank voor beide partijen is Mettmann.

De contractpartner erkent de Algemene handels- en contractvoorwaarden van Fairfleet GmbH & Co. Ze hebben zijn schriftelijke toestemming niet nodig. Toestemming wordt gegeven door een bindende handeling en het plaatsen van een bestelling. Afwijkingen, wijzigingen en nevenafspraken moeten schriftelijk worden gemaakt en zijn alleen rechtsgeldig als ze door beide partijen zijn medeondertekend.

De klant is verantwoordelijk voor de teruggave van alle hardware op eigen kosten, voor alle hardware in het kader van termijncontracten incl. Hardware, hardware in het kader van tests en pilots en andere hardware die beschikbaar wordt gesteld en eigendom is van Fairfleet. Als de hardware vier weken na het verzoek nog niet is geretourneerd, wordt deze geacht te zijn besteld en gekocht en zal deze volledig in rekening worden gebracht. De huidige maandelijkse kosten worden dan geacht te zijn besteld en worden in rekening gebracht vanaf het moment van de aanvraag.

Leveringsvoorwaarden:

Er is geen recht op levering.

Orderbevestigingen bevestigen alleen de ontvangst van de aanvraag. Bestellingen of commissies worden altijd beschouwd als een aanvraag door de klant. De sluiting van het contract van onze kant vindt alleen plaats door volledige of gedeeltelijke levering. Wij behouden ons het recht voor om naleveringen te doen.

Wij leveren uitsluitend franco vanuit ons magazijn in Wülfrath. De overdracht van het risico voor verlies, beschadiging of onopzettelijke vernietiging van te leveren goederen vindt plaats bij de overdracht aan de desbetreffende vervoerder, ongeacht de leveringsvorm. Opgegeven levertijden zijn voor ons altijd vrijblijvend. Alle beloften voor levering op een later tijdstip zijn afhankelijk van de tijdige aankomst van de goederen en de correcte zelflevering. Niet of te late leveringen geven de aanvrager geen recht op verhaalsaanspraken tegen ons.

Eventuele klachten over een levering annuleren de verplichting van de aanvrager om te accepteren en te betalen niet. Kennisgevingen van gebreken zijn alleen geldig als ze binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht, anders vervalt elke aanspraak jegens ons. Dit geldt ook voor zogenaamde verborgen gebreken. Een garantieclaim is uitgesloten.

Contractvoorwaarden:

Afsluiting van het contract:

Apparaten en diensten worden gefactureerd vanaf het moment van activering (Service at a Service (SaaS)-contracten). Tenzij anders overeengekomen, loopt de contracttermijn tot het einde van de volgende maand.

Annulering:

De service kan aan het einde van de volgende maand geannuleerd worden. De annulering moet schriftelijk gebeuren. In geval van annulering wordt het geannuleerde apparaat aan het einde van de contractperiode permanent gedeactiveerd.

Retourneert:

Onbetaalde zendingen worden niet geaccepteerd.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaande afspraak. Voor retourzendingen brengen wij 15% van de waarde van de goederen in rekening, maar ten minste 15 euro. De vergoeding kan in individuele gevallen na voorafgaande afspraak worden kwijtgescholden.

Betalingsvoorwaarden:

Alle facturen moeten onmiddellijk en zonder enige aftrek betaald worden door de gratis uitbetalende instantie. Wissels, cheques en online betalingsdiensten, bijv. Paypal, worden alleen geaccepteerd na voorafgaande overeenkomst en alleen op rekening van betaling en worden alleen als betaling beschouwd na onvoorwaardelijke creditering. Bank-, disconto-, wissel- en andere kosten plus BTW zijn voor rekening van de klant.

Tijdens de periode van verzuim betaalt de klant rente over de schuld tegen 5 procentpunten boven de basisrente.

Als wij ongunstige informatie ontvangen na het afsluiten van het contract of als wij negatieve omstandigheden te weten komen, hebben wij het recht om alle toegekende betalingsvoorwaarden te herroepen of om ons terug te trekken uit het contract en eventuele leveringsverplichtingen!

Als de koper of de aanvrager een betalingsachterstand heeft, kan dit ook tot gevolg hebben dat al onze vorderingen op hem onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs als er betalingen met bestemming of valutadatum zijn overeengekomen. In geval van betalingsachterstand hebben wij over het algemeen het recht om aanmaningskosten en achterstandsrente van 5 procentpunten boven de basisrente in rekening te brengen.

Fairfleet behoudt zich het recht voor om de toegang tot de webservice en andere transmissiediensten van de klant te blokkeren als de klant achterstallig is met zijn gebruiksvergoeding of als de automatische incasso voor verschuldigde vergoedingen niet wordt gehonoreerd of wordt teruggevorderd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is. Het blokkeren van de toegang ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting. De kosten voor het blokkeren en deblokkeren zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Fairfleet is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant hierdoor oploopt.

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen. Als door ons geleverde goederen worden gewijzigd of gemengd met goederen van andere leveranciers, behouden wij het proportionele eigendom van de resulterende producten in overeenstemming met hun waarde. De aanvrager verplicht zich om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als derden zich met ons eigendom bemoeien. Bij een faillissement of een gerechtelijk akkoord is scheiding van toepassing. Het eenvoudige en uitgebreide eigendomsvoorbehoud is over het algemeen van toepassing.

Als een of meer bepalingen van dit contract onwerkzaam zijn of worden, of als deze contracttekst een maas in de wet bevat, zullen de contractpartijen de onwerkzame of onvolledige bepaling aanvullen of vervangen door een passende bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het economische doel van de bedoelde bepaling. De geldigheid van de overige bepalingen blijft onaangetast.

Disclaimer

Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Aansprakelijkheid, in het bijzonder voor materiële of immateriële schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van onze website en de aangeboden hardware en diensten, is uitgesloten. De klant is verantwoordelijk voor de juiste bediening en naleving van de plaatselijke wettelijke voorschriften en wetten.

De gebruiker is als enige strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk voor illegaal of onjuist gebruik en in het bijzonder voor schade als gevolg van gebruik of niet-gebruik.

Heinrich Hecker
Algemeen directeur

Wülfrath 2023

Algemene voorwaarden Fairfleet GmbH Co KG 2023